An Bord

Bord na Móna - An Bord

1. FERGUS MCARDLE
(CATHAOIRLEACH)
Ceapadh Fergus McArdle (55) don Bhord i mí na Samhna 2002 agus ina Chathaoirleach i Meán Fómhair 2004.  Tá sé ina pháirtnéir sinsearach ag KMR Registered Auditors. Comhalta é ó 1978 de Chomhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte. Tá punann leasanna gnó pearsanta aige, agus tá stiúrthóireachtaí aige i gComhlachtaí Déantúsaíochta, Seirbhíse agus Réadmhaoine. Fónann sé freisin ar bhonn neamhbhrabúsach ar chomhlachtaí gnó, spóirt agus carthanachta.

 

2. GABRIEL D’ARCY
(STIÚRTHÓIR BAINISTÍOCHTA)
Ceapadh Gabriel D’Arcy (50) mar Stiúrthóir Bainistíochta i mí Feabhra 2008.  Sular thosaigh sé le Bord na Móna, bhí roinnt post bainistíochta aige leis an Kerry Group, an ceann is deireannaí ná Stiúrthóir Tráchtála, Kerry Ingredients Europe.  Bhí sé in Chaptaen sna Fórsaí Cosanta roimhe sin. Tá B.Sc (Onóracha) aige ó Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, MSc ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, M.B.A. ón Scoil Ghnó in Ollscoil Kingston, mar aon le hArd-Dioplóma i gCleachtas Bainistíochta ó Ollscoil Uladh. Ball den Institiúid Stiúrthóirí é.

 

3. Gabriel Cribbin
Ceapadh Gabriel Cribbin (63) don Bhord den chéad uair i Meán Fómhair 2005 agus ceapadh arís é i nDeireadh Fómhair 2008.  Tá sé ina chomhúinéir agus Stiúrthóir Bainistíochta ar Summerhill Lawns, comhlacht a chuireann seirbhísí garraíodóireachta ar fáil. Ball de Chomhairle Contae na Mí é le 20 bliain anuas agus bhí sé ina chathaoirleach freisin ar Bhord Forbartha Contae na Mí.

 

4. Rory Scanlan
Ceapadh Rory Scanlan (63) don Bhord den chéad uair i mí Bealtaine 2002 agus ceapadh arís é i mí an Mheithimh 2007.  Comhairleoir díolacháin agus bainistíochta é agus tá sé ina údar ar “Professional Selling Skills”.  Stiúrthóir ar Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann é mar aon le roinnt cuideachtaí príobháideacha agus tá tréimhsí caite aige mar stiúrthóir ar roinnt Cuideachtaí Stáit, lena n-áirítear Fóir Teoranta agus an Bord Tráchtala.

 

5. Conor Skehan
Ceapadh Conor Skehan (51) don Bhord i mí Bealtaine 2008.  Bhí sé ina bhunaitheoir ar roinnt sainchomhairleachtaí proifisiúnta agus tá sé ina Cheann Roinne faoi láthair ar an Roinn Comhshaoil agus Pleanála ag DIT.  Is iad na speisialtachtaí atá aige ná seirbhísí Fadbhreathnaitheachta, Cosaint Comhshaoil agus Pleanáil Straitéiseach ar fud réimse earnálacha lena n-áirítear tionscail, fuinneamh agus turasóireacht.

 

6. Peter Wyer
Ceapadh Peter Wyer (60) don Bhord i mí Bealtaine 2008.  Tá Céim aige i dTráchtáil agus i nDlí ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Chaith sé tréimhse ama i mBancéireacht Mharsantach agus ansin d'aistrigh sé go dtí an réimse díolacháin, áit ar chaith sé an chuid is mó dá shaol oibre. Thosaigh sé le Arch Motors Ltd. Gaillimh in 1976 áit a bhfuil sé ina Stiúrthóir Díolacháin agus Rúnaí Cuideachta anois.  Tá sé ina stiúrthóir freisin ar roinnt cuideachtaí gaolmhara eile.

 

7. Paudge Bennett
Ceapadh Paudge Bennett (55) don Bhord i mí Eanáir 2007 de réir an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988.  Thosaigh sé le Bord na Móna mar oibrí séasúrach in 1973 agus tá sé ina bhall den fhoireann bhuan ó 1975. Tá sé ina stórasóir ag Oibreacha Boora ó shin. Bhí sé ina Iontaobhaí ar Scéimeanna Pinsean Bhord na Móna ar feadh 11 bliain go dtí 2006.

 

8. Paddy Fox
Ceapadh Paddy Fox (60) don Bhord i mí Eanáir 1999 agus ceapadh arís in 2003 agus 2007 é de réir an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988. Thosaigh sé le Bord na Móna mar oibrí séasúrach in 1970 agus tá sé ina bhall den fhoireann bhuan ó 1975.  Ta sé in cheannaire foirne ó 1990.  Tá Dioplóma aige i mBainistíocht agus i gCaidrimh Thionsclaíocha.


9. Pat Kane
Ceapadh Pat Kane (59) don Bhord i mí Eanáir 2007 de réir an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988.  Thosaigh sé le Bord na Móna mar oibrí séasúrach in 1965 agus tá sé ina bhall den fhoireann bhuan ó 1966. Bhí poist éagsúla aige laistigh den Chuideachta.

 

10. Paddy Rowland
Ceapadh Paddy Rowland (41) don Bhord i mí Eanáir 2003 agus ceapadh arís é i mí Eanáir 2007 de réir an Achta um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1977 agus 1988.  Thosaigh sé le Bord na Móna in 1984 mar phrintéiseach feisteora d’oibrigh sé i bhFuinneamh Móna mar Línitheoir agus faoi láthair tá sé ina bhall den fhoireann Cumarsáide Corparáid i nDroichead Nua.  Comhalta de Chomhairle Baile Thulach Mhór ó 2004 é agus toghadh arís é in 2009.


11. Rose McHugh
Tá Rose McHugh (45) ina Ceannasaí ar oifig na Mumhan de chuid Merrion Capital a bunaíodh i gCorcaigh in 2006. Soláthraíonn Merrion Capital réimse leathan seirbhísí do chliaint i ndáil le bainistíocht rachmais agus airgeadas corparáideach. Sular thosaigh sí le Merrion, bhí Rose ina Leas-Phríomhfheidhmeannach ag SWS Group, grúpa seirbhísí éagsúlaithe agus fuinnimh inathnuaite. Bhí Rose ina Stiúrthóir ar Chánacha le Ernst and Young roimhe sin.  Ceapadh Rose mar chathaoirleach ar Bhord Bord Iascaigh Mhara i mí an Mheithimh 2006.  Tá Rose ina comhalta den Institiúid Cuntasóirí Cairte na hÉireann.  Tá céim onóracha aige i ndlí ó Ollscoil na hÉireann, Corcaigh. Ball comhlach í den Institiúid Cánachais in Éirinn agus i 2000 chríochnaigh sí MBA ag Ollscoil na hÉireann, Corcaigh.

 

12. David Taylor
Ceapadh David Taylor (63) don Bhord i mí an Mheithimh 2009. Is comhairleoir neamhspleách straitéiseach é maidir le fuinneamh inbhuanaithe agus tá cáilíochtaí proifisiúnta aige in innealltóireacht (BE Ceimiceach) agus i mbainistíocht (Msc Bainistíocht). Tugann sé comhairle do Chomhchoiste an Oireachtais ar Athrú Aeráide agus ar Shlándáil Fuinnimh ar shaincheisteanna i ndáil le fuinneamh inbhuanaithe agus le slándáil fuinnimh. Bhíodh sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Fhuinneamh Inmharthana Éireann agus tá ionadaíocht déanta aige ar leasanna Rialtas na hÉireann i ndáil le taighde agus forbairt fuinnimh ag an AE agus ag an nGníomhaireacht Fuinnimh Idirnáisiúnta.