CÉN CHAOI AR FHEIDHMÍOMAR?


Táscairí d’Fheidhmiúchán an Ghrúpa
Achoimre airgeadais
%
Athrú
2008/2009
€’000
2007/2008
€’000
       
Láimhdeachas 8.2% 401,567 371,226
Tuillimh Roimh Ús, Cáin, Dímheas agus Amúchadh (EBITDA) 9.9% 57,256 52,080

Brabús oibriúcháin roimh atheagar agus costais iomarcaíochta agus íocaíochtaí atá scair-bunaithe

39.6% 36,743 26,326
Brabús oibriúcháin 5.8% 23,776 22,482
Brabús roimh cháin -1.5% 19,520 19,825
Brabús i ndiaidh cánach -7.5% 15,522 16,776
Cistí na scairshealbhóirí -15.2% 198,558 234,200
Glan-iasachtaí -41.8% 55,964 96,165

 

Cóimheasa 2008/2009 2007/2008
     
Brabús oibriúcháin /láimhdeachas 5.9% 6.1%
Ollfhaltás ar ghlanchaipiteal atá curtha chun feidhme 7.2% 6.9%
Fiachas/Gnáthscaireanna 28% 41%
EBITDA/Cumhdach úis (iolraithe) 14.6 11.4
Cóimheas reatha (iolraithe) 1.7 2.2

 

  2008/2009 2007/2008
     
Costais párolla €'000 (costais pinsin an fhostóra san áireamh) 108,945 104,109
Costais párolla €'000 (gan costais pinsin an fhostóra a bheith san áireamh) 105,872 100,611
Líon is airde a bhí fostaithe 2,366 2,336
Líon fostaithe ar an meán 2,064 2,035

 

 

 

LÁIMHDEACHAS 2008/2009 (€ MILLIÚN). LUACH DÍOLACHÁIN TRÍÚ PHÁIRTÍ DE RÉIR TÁIRGE (€ MILLIÚN). STAITISTICÍ TÁIRGEACHTA (’000).