TUARASCÁIL NA nINIÚCHÓIRÍ NEAMHSPLEÁCHA DO CHOMHALTAÍ BORD NA MÓNA c.p.t.

Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais an Ghrúpa agus an mháthair-chuideachta (na “ráitis airgeadais”) ar leathanaigh 30 go dtí 61. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais seo de réir na mbeartas cuntasaíochta atá leagtha amach sa ráiteas ar bheartais chuntasaíochta agus ar theicnící meastacháin ar leathanaigh 30 go dtí 33.

 

Freagrachtaí na stiúrthóirí agus na n-iniúchóirí faoi seach
Leagtar amach i Ráiteas Freagrachtaí na Stiúrthóirí ar leathanach 26 freagrachtaí na stiúrthóirí ó thaobh Tuarascáil Bhliantúil a ullmhú, mar aon le ráitis airgeadais de réir dhlí infheidhmithe na hÉireann agus na gcaighdeán cuntasaíochta atá eisithe ag an mBord Caighdeáin Cuntasaíochta agus foilsithe ag Institiúid Cunstasóirí Cairte na hÉireann (Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar leis go Ginearálta in Éirinn).

 

Is í an fhreagracht atá orainn na cuntais airgeadais a iniúchadh de réir riachtanais ábhartha dlithiúla agus rialála agus na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire). Ullmhaíodh an tuarascáil seo, lena n-áirítear an tuairim, do chomhaltaí na Cuideachta agus dóibh siúd amháin, mar chomhlacht de réir Alt 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990, agus gan aon chuspóir eile a bheith aici. Agus an tuairim seo á tabhairt againn, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid orainn féin an fhreagracht as aon chuspóir eile, nó d’aon duine eile a dtaispeánfar an tuarascáil seo dó nó di nó a d’fhéadfadh seilbh a fháil uirthi ach amháin sa chás go n-aontaímíd leis go soiléir i scríbhinn roimh ré.

 

Tuairiscímid ár dtuairim daoibh an é go dtugann na ráitis airgeadais cuntas cruinn agus cothrom, de réir Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar go Ginearálta leis in Éirinn, agus an bhfuil siad ullmhaithe i gceart de réir reachtaíocht na hÉireann, a chuimsíonn Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2006, mar aon le Rialacháin Chomhphobail na hEorpa (Cuideachtaí: Cuntais Ghrúpa), 1992. Deirimid an bhfuil gach faisnéis agus míniú faighte againn a mheasaimid a bheith riachtanach chun críche ár n-iniúchta agus an bhfuil clár comhardaithe na Cuideachta ag teacht leis na leabhair cuntais. Tuairiscímid freisin cibé inár dtuairim:

 

ar choinnigh an chuideachta leabhair cuntais chearta;
an dtagann Tuarascáil na Stiúrthóirí leis na ráitis airgeadais; agus
an bhfuil suíomh airgeadais ann, ag dáta an chláir chomhardaithe, a d’fhéadfadh a éileamh ar an gCuideachta cruinniú ginearálta úrghnách na Cuideachta a thionól; d’fhéadfadh suíomh airgeadais mar seo a bheith ann sa chás nach mbeadh glansócmhainní na Cuideachta, faoi mar atá sonraithe i gclár comhardaithe na Cuideachta, níos mó ná leath dá scairchaipiteal glaoite.

 

Tuairiscímid freisin an é, dar linn, nár nochtadh aon fhaisnéis atá sonraithe de réir dlí maidir le híocaíocht stiúrthóirí agus idirbhearta stiúrthóirí agus, sa chás gur cuí, áirímid a leithéid d’eolas inár dtuarascáil.

 

Tá an fhaisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil léite againn, agus breithnímid an é go bhfuil sé ag teacht leis na ráitis airgeadais iniúchta. Ní chuimsíonn an fhaisnéis eile ach Ráiteas an Chathaoirligh, Athbhreithniú na Stiúrthóra Bainistíochta agus Tuarascáil na Stiúrthóirí. Déanaimid na himpleachtaí dár dtuarascáil a mheas má thagann aon mhí-ráiteas dealraitheach nó neamhréir ábhartha chun cinn leis na ráitis airgeadais. Ní chuimsíonn ár bhfreagrachtaí aon fhaisnéis eile.

 

An Bunús atá leis an Tuairim Iniúchta
Rinneamar ár n-iniúchadh de réir Caighdeáin Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (Ríocht Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchta. Áirítear le hiniúchadh scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise atá ábhartha do na méideanna agus na nochtuithe sna ráitis airgeadais. Áirítear leis freisin measúnú ar na meastacháin agus breithiúnais shuntasacha a rinne na stiúrthóirí agus iad ag ullmhú na ráiteas airgeadais, agus an é go bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí an Ghrúpa agus na Cuideachta, curtha i bhfeidhm go comhsheasmach agus nochtaithe go hoiriúnach.

 

Phleanálamar agus chuireamar ár n-iniúchadh i gcrích chun an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a mheasamar a bheith riachtanach a fháil ar mhaithe le leorfhianaise a thabhairt dúinn chun go mbeimis in ann deimhniú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhí-ráiteas nithiúil, bíodh sé de bharr calaoise nó neamhréir nó botún eile. Agus muid ag teacht ar an tuairim sin, rinneamar measúnú freisin ar leorgacht iomlán na faisnéise a cuireadh i láthair sna ráitis airgeadais.

 

Tuairim
Tugann na ráitis airgeadais:

léargas cruinn agus cothrom, de réir an Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar leis go Ginearálta in Éirinn, ar staid reatha an Ghrúpa agus na Cuideachta amhail an 25 Márta 2009 agus ar bhrabús agus sreabhadh airgid tirim an Ghrúpa don bhliain a chríochnaigh ansin; agus
ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gceart de réir riachtanais Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2006, mar aon le Rialacháin Chomhphobail na hEorpa (Cuideachtaí: Cuntais Ghrúpa), 1992.

 

Fuaireamar gach faisnéis agus míniú a mheasaimid a bheith riachtanach chun críche ár n-iniúchta. Dar linn, choinnigh an Chuideachta leabhair cuntais chearta. Tá clár comhordaithe na Cuideachta ag teacht leis na leabhair cuntais.

 

Dar linn, tá an fhaisnéis a tugadh i dtuarascáil na stiúrthóirí ar leathanaigh 24 go agus 27 ag teacht leis na ráitis airgeadais.

 

Tá glansócmhainní na Cuideachta, mar atá sonraithe i gclár comhardaithe na Cuideachta ar leathanach 39, níos mó ná leath de shuim iomlán an scairchaipitil glaoite, agus ar an mbonn sin, dar linn, ní raibh suíomh airgeadais ann amhail an 25 Márta 2009 a d’éileodh, de réir Alt 40(1) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1983, go dtionólfaí cruinniú ginearálta úrghnách.

 

PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Baile Átha Cliath
23 Meitheamh 2009